Makale Ayrıntıları
Türkçe Başlığı
TÜRK TURİZM SEKTÖRÜNDE YABANCI İŞGÖREN PROFİLİ ve SOSYO-KÜLTÜREL UYUM DURUMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
İngilizce Başlığı
A RESEARCH FOR CULTURAL ADAPTATION AND THE PROFILE OF EXPATRIATES IN TURKISH TOURISM INDUSTRY
Türkçe Özeti
Literatürde kültürel uyumun iş başarımı üzerinde önemli ölçüde etkisi olduğuna yönelik görüşlerin çokluğuna rağmen Türkiye’de yabancı işgörenlerin adaptasyonu uygulamalarının ve bu konuda yapılmış çalışmalarının yetersizliği, özellikle yüksek oranda yabacı istihdam eden turizm sektöründe bir incelemeyi gerekli kılmaktadır. Bu kapsamda, gerçekleştirilen araştırmanın amacı, Türkiye’de Turizm Sektöründe çalışan yabancı işgören profilinin tanımlanması ve kültürel adaptasyon durumlarının belirlenmesidir. Araştırmanın amacını gerçekleştirmek için, konuyla ilgili ayrıntılı literatür taraması yapılmış ve söz konusu işgören profiline sahip işletmelerde Sosyo-Kültürel Adaptasyon ölçeği kullanılarak, iş başarımı beklenen bireyin karakteristiği tanımlanmaya ve sonuç olarak uluslararası insan kaynakları yönetimi alanı için yabancı işgören seçim ve değerlendirme sürecine ek bir boyut sağlamaya çalışılmıştır. Çok aşamalı örnekleme yöntemi kullanılarak, yabancı işgörenlerin çoğunluğunun istihdam edildiği Antalya ve İstanbul şehirlerinde, 1 Temmuz – 31 Ağustos 2011 tarihleri arasında uygulanmış olup turizm işletmelerinde çalışan toplam 416 işgören üzerinde, söz konusu ölçek kullanılarak bilgi toplanmıştır. Araştırma bulgularına göre, anket uygulanan turizm işletmeleri yabancı işgörenlerinin, aslında adaptasyondan ziyade bir nitelik problemi olduğu ortaya çıkmaktadır. Deneklerin sadece %29’u lisans düzeyi ve üzerinde eğitim almış, çoğu henüz eğitim çağında, öğrenci veya stajyer konumunda kişilerden oluşmaktadır. Genç ve beklentisi düşük düzeyde olduğu belirlenen işgörenler belirgin bir uyum sorunu göstermese de “Memnuniyetsiz biri ile uğraşma”, “Tatmin Edici Olmayan Hizmetlerle Uğraşma”, “Olayları Türk Bakış Açısı ile Görme” ve “Bürokrasi ile Uğraşma” konularında daha zorlanmaları, kültürel farklılıkların, bir problem durumunda belirginleştiğine işaret etmektedir.
İngilizce Özeti
The need for detailed examination of the expatriates arises in the lack of applications and studies for expatriates in Turkish tourism industry despite the arguments in the literature for the impact of cultural adaptation of expatriates to their success. In this context, the aim of the study is to determine the current state and also to develop and propose a profile for the selection of a potential candidate to succeed in an intercultural environment. To achieve the objective of the study, a detailed review of the literature has been made on the subject and a questionnaire including the Socio-Cultural Adaptation Scale (SCAS) was designed to define the characteristics of the expatriates of the companies to contribute to provide a new dimension for employee selection and assessment process of ​​international human resource management. The scale was applied to 416 employees by multi-stage sampling method in Antalya and Istanbul, intensively tourism expatriate hosting cities between the dates of 1st July to 31st August 2011. According to the findings of the research, actually a quality problem emerges rather than adaptation issues of the tourism expatriates.  Only 29 % of the subjects has Undergraduate level or more and many of the workers are in their school age as a student or trainee. Even that, young expatriates with low-level expectations do not show a significant adaptation problems, issues as; \"Dealing with someone who is unpleasant\", “Dealing with unsatisfactory service\", \"Seeing things from a Turk’s point of view\" and \"Dealing with bureaucracy” indicate cultural differences as the cause of the arising problems.
Türkçe Anahtar Kelimeleri
Yabancı işgörenler, profil, turizm sektörü, sosyo-kültürel adaptasyon.
İngilizce Anahtar Kelimeleri
Expatriates, profile, tourism industry, adaptation.
Makalenin Yazarları
Özgür ERGÜN
kez görüntülendi.
1989 kez indirildi.
 
© 2010 - 2021 Çalışma İlişkileri Dergisi