Makale Ayrıntıları
Türkçe Başlığı
İŞYERİ ŞİDDETİNİN ÇALIŞANLARIN TÜKENMİŞLİK DÜZEYİ ÜZERİNE ETKİSİ: SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA
İngilizce Başlığı
THE EFFECT OF WORKPLACE VIOLENCE ON EMPLOYEES' LECEL BURNOUT: AN APPLICATION ON HEALTH SECROR
Türkçe Özeti
Çalışma hayatında karşılaşılan en önemli sorunlardan biri işyeri şiddetidir. Bu çalışmanın amacı, sağlık sektöründe işyerindeki şiddet davranışlarının fiziksel, sözel ve cinsel taciz boyutlarını ortaya koyarak, bu tür şiddet eylemlerine maruz kalmanın veya tanık olmanın çalışanların tükenmişlik düzeyi üzerine etkilerini araştırmaktır. Araştırma bir kamu hastanesinde farklı görevlerde (doktor, hemşire, hasta bakıcı vb.) çalışan toplam 161 kişi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların ortalama yaşı 31,44±8,34 ve ortalama çalışma yılı 8,88±7,74’tür Araştırmada elde edilen bulgulara göre, çalışanların %57,5’i işyerinde fiziksel, sözel veya cinsel taciz türlerinden en az birine maruz kalmıştır. Diğer taraftan yapılan t test sonucuna göre, işyerinde şiddet olaylarına maruz kalan veya tanık olan çalışanların duygusal tükenme ve duyarsızlaşma düzeyi, şiddet olaylarına maruz kalmayan çalışanlara göre anlamlı bir şekilde daha yüksek bulunmuştur (p<0,05). Buna göre, işyeri şiddeti çalışanlara yönelik önemli bir iş sağlığı ve güvenliği sorunudur.
İngilizce Özeti
Workplace violence, is one of the problems at working life.  The purpose of this study, putting out he physical, verbal and sexual harasment scale of violence  behavior in the workplace, is to investigate effects on employees\' level burnout to expose or being a witness to such acts of violence. This research investigated to 161 health staff whose are medical doctors, nurses, etc. in public hospital.  The mean age of the participants was 31,44±8,34, mean working years 8,88±7,74. According to the obtained data, 57,5% of the workers, had exposed to one or more of violence types phsical, verbal and sexual harasment in the workplace. Besides, according to t test of the study, emotional burnout and depersonalization level which the hospital workers are exposed significantly higher than the others. The findings indicate that the workplace violence is a serious occupational safety and health problem for health workers.
Türkçe Anahtar Kelimeleri
Şiddet, işyerinde şiddet, sağlık çalışanları, tükenme.
İngilizce Anahtar Kelimeleri
Violence, workplace violence, health workers, burnout.
Makalenin Yazarları
Dr.Salih DURSUN
kez görüntülendi.
2564 kez indirildi.
 
© 2010 - 2021 Çalışma İlişkileri Dergisi