Makale Ayrıntıları
Türkçe Başlığı
İş Kazalarının Box-Jenkins ARIMA Tekniği Kullanılarak Modellenmesi
İngilizce Başlığı
Modelling of Work Accidents Using Box-Jenkins ARIMA Technique
Türkçe Özeti
Bu çalışmada, Türkiye’deki iş kazalarının zaman serileri analizi ile gelecek yıllara ilişkin öngörü modelinin kurulması amaçlanmıştır. Bu kapsamda SGK 1970-2016 yılları iş kazası verileri üzerinden zaman serileri veri seti oluşturulmuştur. Modellemede yöntem olarak Box-Jenkins ARIMA tekniği kullanılmıştır. Seriye ilişkin otokorelasyon (ACF) ve kısmi otokorelasyon (PACF) grafikleri incelenmiş ve Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF) test ile serinin 1. fark işleminden sonra durağanlaştığı tespit edilmiştir. Tahmin edilen olası modeller içerisinde AIC  (Akaike Bilgi Kriteri), BIC (Bayesci Bilgi Kriteri) ve RMSE (Kare ortalamalarının karekökü) değerleri en küçük olan model seçilmiştir. Ülkemizde iş kazalarının tahmin edilmesine yönelik olarak en iyi modelin ARIMA (1, 1, 0) olduğu tespit edilmiştir. Bu modele göre, 2020 yılında iş kazası sayısının 67463 olacağı tahmin edilmiştir.  
İngilizce Özeti
In this study, it was aimed establishing work accident prediction model in Turkey with time series analysis and forecasting the number of work accidents next years. In this context, a time series data set was generated on 1970-2016 SSI work accident data. Box-Jenkisn ARIMA technique was used for modelling. Plots of autocorrelation (ACF) and partial autocorrelation (PACF) were displayed and it was determined with   Augmented Dickey-Fuller (ADF) test that time series is stationary after 1st difference operation. The model with minimum AIC, BIC and RMSE (Root Mean Square Error) values was choosed. It has been determined that the best model for forecasting work accidents in our country is ARIMA (1, 1, 0) . According to this model, it has been forecasted the number of work accident in 2020 will be 67463.
Türkçe Anahtar Kelimeleri
Tahmin Modelleri, Zaman serileri, Box-Jenkins- ARIMA, iş kazaları
İngilizce Anahtar Kelimeleri
Prediction models, Time series, Box-Jenkis ARIMA, Work accidents
Makalenin Yazarları
Deniz BOZ ERAVCI
kez görüntülendi.
1862 kez indirildi.
 
© 2010 - 2021 Çalışma İlişkileri Dergisi