Makale Ayrıntıları
Türkçe Başlığı
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ÖĞRENCİLERİNİN GELECEK, İSTİHDAM VE MESLEĞE İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI
İngilizce Başlığı
METAPHORIC PERCEPTIONS of LABOR ECONOMICS and INDUSTRIAL RELATION STUDENTS on the FUTURE, EMPLOYMENT and OCCUPATION
Türkçe Özeti
Bir kavramın bireyde oluşturduğu anlamı ifade eden metafor kavramı son dönemlerde sosyal bilimlerde sıklıkla kullanılmaktadır. Bir kavramın başka bir kavram ile açıklanması temeline dayanan metafor, bir zihinsel üretim sürecidir. Bu araştırmanın amacı çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümü öğrencilerinin “gelecek”, “meslek” ve “istihdam kavramlarına ilişkin sahip oldukları algılarını metaforlar aracılığı ile ortaya koymaktır. Araştırmanın sonuçlarına göre, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümü öğrencileri geleceğe tereddütle bakmaktadır, gelecek kavramını sürpriz yumurta, labirent, yol gibi kavramlarla eşleştirmektedir. Buna karşın geleceği umut, ışık, güneş gibi metaforlar ile açıklayan, ümit ile geleceğe bakan öğrenciler de bulunmaktadır. Bazı öğrenciler ise geleceği bir bilinmezlik olarak değerlendirmektedir. Bu öğrencilerinde “yol”, “gemi”, “kumar”, “kum saati” gibi  metaforlar kullanmaktadır. Gelecek için toplamda 58 adet geçerli metafor üretilmiştir. İstihdam kavramı için 41, meslek kavramı için ise 43 adet geçerli metafor üretilmiştir. İstihdam kavramı için üretilen metaforlar yaşamdaki bir eksiğin tamamlanması üzerinde durmaktadır. Yara bandı, tuğla, puzzle, lego gibi metaforlar ile açıklanmıştır. Meslek kavramında ise güveni çağrıştıran anne, baba, sevgili, dağ, ağaç gibi metaforlara yer verilmiştir.
İngilizce Özeti
The concept of metaphor which means the meaning built up in an individual has been often used in the social sciences recently. Expressing a concept with another concept, metaphor is a mental production process. The purpose of this study is to reveal the perceptions of labor economics and industrial relations students on the concepts of “future”, “occupation”, and “employment” with the help of metaphors. Based on the obtained results of the research, the students of labor economics and industrial relations see the future doubtfully and match the concept of future with concepts like surprise egg, maze, and road. However, there also exists students expressing the future with hope, light, sun concepts and see it with prospect. Some students consider the future as an uncertainty. These students also prefer metaphors such as “road”, “ship”, “gambling”, “sandglass”. A total of 58 valid metaphors were created for the future. 41 metaphors were created for employment, while 43 were provided for occupation. The metaphors regarding employment concept were on the basis of completing a deficit in the life. It was expressed with band-aid, brick, puzzle, Lego, etc. concepts. Concept of occupation included metaphors like mother, father, lover, mountain, tree which evoke trust.
Türkçe Anahtar Kelimeleri
Metafor Analizi, Kelime İlişkilendirme, Gelecek, İstihdam, Meslek, Metaforik Düşünme
İngilizce Anahtar Kelimeleri
Metaphor Analysis, Word Association, Future, Employment, Occupation, Metaphoric Thinking
Makalenin Yazarları
Seda TOPGÜL
kez görüntülendi.
3275 kez indirildi.
 
© 2010 - 2021 Çalışma İlişkileri Dergisi