Makale Ayrıntıları
Türkçe Başlığı
DEĞİŞİMİN ORTAYA ÇIKARDIĞI YENİ KUŞAĞIN DEĞİŞEN KARİYER ALGISI: BİLİŞİM SEKTÖRÜ UYGULAMASI
İngilizce Başlığı
CHANGING CAREER PERCEPTION of the NEW GENERATION IS REVEALED by EVOLUTION: INFORMATION SECTOR APPLICATİON
Türkçe Özeti
Çalışma hayatında yaşanan değişim; istihdam biçimini, çalışma kavramını ve bu doğrultuda işgücünün niteliklerini de değiştirmeye başlamıştır. Özellikle eğitimli işgücü üzerinde bir dönüşüm başladığı görülmektedir. Çalışma hayatında artan nitelik vurgusu, istihdam edilebilirlik bakışı ve eğitimli işgücü arasında yaşanan rekabet, çalışma hayatında yer alan kuşaklar arasında çizilen kuşak farklarını silikleştirmeye başlamıştır. İstihdam edilebilir olmak adına Y kuşağından R kuşağına dönüşüm, sürecin en büyük göstergesidir. Bu çalışmanın amacı, eğitimli işgücünün kariyer algısı değişimine odaklanmaktadır. R kuşağının tipolojik özelliklerinden biri olan değişken kariyer algısının tespitine ilişkindir. Alan araştırması tekniğinin kullanıldığı çalışmada, lider iletişim ve teknoloji şirketlerinden birinin genel merkezinde çalışan 402 kişiye ulaşılmıştır. Bu örneklemin seçilmesindeki amaç, değişime yön veren sektörde yer almasından ve bilgiye odaklı sektörde bulunmasından kaynaklanmaktadır.  Çalışmada,  R kuşağı değişimi saha çalışmasında tespit edilmiştir. Bu kuşağın artan nitelikleri, birden fazla iş yükü üstlenmeleri ve muğlak yatayda büyümelerinin bu kuşağın kariyer yönelimlerini etkilediği tespit edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre R kuşağının geleneksel kariyer algısından uzaklaştığı, değişken kariyer yaklaşımını benimsediği görülmektedir.
İngilizce Özeti
Change occurred in working life has also begun to alter the form of employment, concept of work and in this direction, the qualities of workforce. It is especially observed that a transformation has begun on educated workforce. Increased emphasis on quality in working life, view of employability and the competition among educated workforce have begun to grey the differences of generations. The most important indicator within the issue of employability is the transformation from Y generation to R generation. The objective of this study is to focus on change in the career perception of educated workforce. It is about the determination of variable career perception that is one of the typological features of R generation. In this study in which technique of field work was used, 402 people working headquarters of a leading communications and technology firm have been reached. The goal of choosing this example is, it takes part in the information-oriented sector that determines the direction of changes.A change in R generation has been detected within the field work. It’s been determined that increased qualities of this generation, undertaking more than one work load and growing on complicated horizon have affected the career orientations of this generation. According to the results of research, it is observed that variable career approach has been expected by R generation and it moves away from conventional career perception.
Türkçe Anahtar Kelimeleri
Kariyer, R Kuşağı, Çalışma Hayatı
İngilizce Anahtar Kelimeleri
Career, R Generation, Working Life
Makalenin Yazarları
Duygu ÖZYILMAZ MİSİCAN & Eyüp BEDİR
kez görüntülendi.
1211 kez indirildi.
 
© 2010 - 2021 Çalışma İlişkileri Dergisi