Makale Ayrıntıları
Türkçe Başlığı
İŞVERENLERİN SENDİKA ÜYELİĞİNE BAKIŞLARI (DENİZLİ İLİ ÖRNEĞİ)
İngilizce Başlığı
EMLOYERS` VIEWS ON UNION MEMBERSHIP (THE CASE OF DENİZLİ PROVINCE)
Türkçe Özeti
Çalışma hayatında barış ve eşitliği sağlayan temel aktörler devlet, işçi, işveren ve sendikalardır. Ancakuluslararası ve ulusal yazında işverenlerin, işçi sendikaları hakkında olumsuz düşünce ve davranışlara sahip oldukları yaygın görüş olarak kabul görmektedir. Ulusal yazında işçilerin, işverenlerin sendikalaşmalarını nasıl değerlediklerini açıklayan alan araştırmaları bulunurken, bu durumu işveren açısından analiz eden çalışma yok denecek kadar azdır. Söz konusu koşullardan yola çıkılarak çalışmanın sorunu/varsayımı, "işverenler sendikalar ve sendika üyeliği hakkında olumsuzgörüşe sahiptir" biçiminde oluşturulmuştur. Çalışmanın amacı, Denizli ili örneği ile işverenlerin sendika üyeliğine bakış açılarını ortaya çıkarmaktır. Çalışmanın kuramsal bölümünde yazın taraması yöntemi, alan araştırması bölümünde nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada, derinlemesine görüşme tekniği ile özel ve kamu sektöründe, işveren ve işveren vekili olan17 kişi ile görüşülmüştür. Alan araştırmasında, işletme sahibi olan ve tekstil sektöründe faaliyet gösteren özellikle işveren ve işveren vekillerinin, diğer sektörlerde faaliyet gösteren katılımcılara göre, işçilerin ve kendilerinin sendikalaşmasına daha uzak ve önyargılı oldukları görülmüştür.  
İngilizce Özeti
The main actors ensuring peace and equality in work life are state, employee, employer and unions. However, in national and international literature, it is accepted as a common point that employers have negative opinions and treatments about trade unions. Besides, especially in national literature, the number of studies analysing employer`s perspectives towards unions and trade unions with field research is quite limited. On the other hand, although insufficient, there are a number of field studies indicating how employees evaluate the unionisation of employers. Considering the aforementioned conditions, the assumption made in the study was that employers have negative opinions on trade unions. In the theoretical part of the study, literature review method was applied while in field research part qualitative research method was used. In this research, 17 employers and employer representatives were interviewed through depth interview technique. In field research, participants owning a business and employers and employer representatives working in textile sector are more distant and prejudiced towards unionisation of employees and themselves compared to other participants working in different sectors.
Türkçe Anahtar Kelimeleri
Sendika, sendika üyeliği, işveren sendikası
İngilizce Anahtar Kelimeleri
Trade union, Union Membership, Employer`s Union
Makalenin Yazarları
Handan KUMAŞ
kez görüntülendi.
1928 kez indirildi.
 
© 2010 - 2021 Çalışma İlişkileri Dergisi