Makale Ayrıntıları
Türkçe Başlığı
CHALLENGES of PERFORMANCE MANAGEMENT for HEALTH-CARE in PUBLIC SECTOR: THE CASE of TURKEY
İngilizce Başlığı
CHALLENGES of PERFORMANCE MANAGEMENT for HEALTH-CARE in PUBLIC SECTOR: THE CASE of TURKEY
Türkçe Özeti
Türkiye’de neo-liberal sağlık reformları, 2003’den beri uygulanmakta olan Sağlıkta Dönüşüm Programı ile hız kazanmıştır. Bu bağlamda, birinci basamak sağlık hizmetleri “Aile Hekimliği Modeline”, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetleri “Kamu Hastaneleri Birliği’ne” dönüştürülmüş, sağlık hizmetinin sunumu ve finansmanı birbirinden ayrılmış, Genel Sağlık Sigortası kurulmuş ve bir ücret sistemi olarak, üretilen sağlık hizmeti ve ücretler arasında ilişki kuran performans yönetimi sistemi getirilmiştir. Ancak, bu sistemin hem uygulanmasında önemli bazı zorluklar hem de sağlık sistemi üzerinde olumsuz bazı etkileri bulunmaktadır. Bu anlamda, bu çalışma kamu sektöründe sağlıkta performans yönetiminin sağlık hizmetinin ekip hizmeti boyutu, hizmetin kalitesi, sağlık harcamaları, performans ödemelerindeki adaletsizlik, gereksiz tıbbi girişimler ve tıbbi malzeme ve ilaçların aşırı kullanımı üzerindeki etkilerini tartışmayı amaçlamaktadır. Bu çalışmada, deskriptif analiz yöntemi kullanılarak kamu kurumlarının ikincil verileri analiz edilmektedir. Bu araştırmada, temel olarak, kamu sektöründe sağlıkta performans yönetiminin uygulamada bazı zorluklarının ve olumsuzluklarının bulunduğunu ileri sürülmektedir.  
İngilizce Özeti
In Turkey, neoliberal health reforms gained acceleration with Heath Transformation Programme which has been practiced since 2003. In this context, primary health-care has been transformed into “family medicine model”, secondary and tertiary health-care have been converted to “public hospital unions”, and financing and delivery of health-care have been separated from each other, General Health Insurance has been established, and performance management system which establishes relationship between produced health-care and wages has been put into practice as payment system. However, the system has both some significant challenges in practice and unfavourable impacts on health-care system. In this sense, the study aims to discuss the impacts of performance management system for health-care in public sector on team service dimension of health-care, quality of health-care, health expenditures, unfairness in performance payments, redundant medical interventions and overuse of medical equipments and drugs. The study analyses secondary data from the public institutions by using descriptive analysis method. Fundamentally, in the research, it is argued that performance management for health-care in public sector has some challenges and unfavourableness in practice.    
Türkçe Anahtar Kelimeleri
Sağlıkta Dönüşüm Programı, Performans Yönetimi, Performansa Dayalı Ücret, Kişi Başına Ödeme, Hizmet Başına Ödeme
İngilizce Anahtar Kelimeleri
Heath Transformation Programme, Performance Management, Pay for Performance, Capitation Based-Payment, Fee-for Service
Makalenin Yazarları
Ayhan GÖRMÜŞ
kez görüntülendi.
1337 kez indirildi.
 
© 2010 - 2021 Çalışma İlişkileri Dergisi