Makale Ayrıntıları
Türkçe Başlığı
İŞVERENİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ ÜZERİNE BİR İNCELEME
İngilizce Başlığı
A REVIEW AT THE OBLIGATION OF THE EMPLOYER TO PROVIDE TRAINING RELATED TO OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
Türkçe Özeti
Her işyeri yapılan işin niteliğine bağlı olarak sağlık ve güvenlik açısından tehlikeler barındırmaktadır. Bu tehlikelerin yol açtığı olumsuz sonuçların sadece %2’si önlenemez nitelikte iken, %98’i önlenebilir niteliktedir. İş sağlığı ve güvenliği (İSG) alanında yapılan çalışmaların amacı da, sağlık ve güvenlik tehlikelerinden ve bunların yarattığı risklerden arındırılmış çalışma ortamlarının sağlanmasıdır. Özünde yaşama hakkının korunmasını içeren İSG çalışmaları artık günümüzde tüm dünya ülkelerinde önem kazanan bir alanı oluşturmaktadır. Uluslararası kuruluşların ulusal mevzuatları oluşturmadaki yol göstericiliği ve konunun önemi hemen her ülkenin mevzuatında İSG ile ilgili düzenlemelerin yer almasını sağlamıştır. Ancak uygulamada ülkeden ülkeye farklılıklar bulunmaktadır. Son dönemde taraflarda güvenlik bilincinin ve önleme kültürünün oluşturulmasına verilen önem artmıştır. Bu yeni anlayış içinde “İSG eğitimleri” önemli bir uygulama basamağını oluşturmaktadır. Çünkü eğitim yolu ile kişinin edindiği bilgileri uygulamaya dönüştürerek davranış değişikliğinin sağlanması böylece İSG’ne ilişkin doğru davranış modellerinin kazandırılması mümkündür.   Bu çalışmada İSG faaliyetleri içinde yer alan işverenin eğitim verme yükümlülüğünün değişik ülkelerde ve Türkiye’deki düzenleniş biçimi incelenmeye çalışılmıştır. Etkin bir İSG eğitiminde göz önünde bulundurulması gereken hususlara yönelik önerilere yer verilmiştir.
İngilizce Özeti
Every workplace contains job related health and safety hazards. While 2% of the unfavorable results that are caused by these dangers are unavoidable, 98% are still avoidable. The purpose of the studies done in the occupational health and safety field (WHS) is to provide work environment free from work related accidents. Today, the WHS studies that aim the protection of the right to life substantially constitute a field that has become more of an issue in all the countries in the world. The guiding role of the international organizations in constituting the national legislation and the importance of the matter enabled the regulations related to WHS to be found in the legislation of every country. However, there are differences in the implementation. The importance given to the constitution of security awareness and prevention culture has been increased in the recent years. The ‘WHS training’ constitute an important step within this new perception. The reason for this is that it is possible to provide behavioral change by turning the information gained into implementation through training and thereby to bring in correct behavioral models related to WHS. Within this study, the configuration of the employer’s obligation to provide training included in WHS facilities in different countries and in Turkey is examined. Proposals aimed at matters that should be taken into consideration within an efficient WHS training are mentioned.
Türkçe Anahtar Kelimeleri
İş sağlığı, iş güvenliği, işverenin yükümlülüğü, eğitim.
İngilizce Anahtar Kelimeleri
Occupational health, occupational safety, obligation of the employer, education.
Makalenin Yazarları
Doç.Dr.İlknur KILKIŞ, Seçil DEMİR
kez görüntülendi.
4451 kez indirildi.
 
© 2010 - 2021 Çalışma İlişkileri Dergisi