Makale Ayrıntıları
Türkçe Başlığı
İİBF Mezun Adaylarının İş Bulma Ümitlerini Etkileyen Faktörler Üzerine Nicel Bir Araştırma
İngilizce Başlığı
A Quantitative Research on the Factors Affecting the Feas Candidates’ Hopes of Finding Job
Türkçe Özeti
Ülkemizde genç işsizliği, toplam işsizlik oranına göre oldukça yüksektir. Özellikle eğitimli gençlerin işsizliği kapsamında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) sayılarının artması ile İİBF mezunlarının işsizliği dikkat çekici boyutlara ulaşmıştır. Bu çalışma ile bir kamu üniversitesinin İİBF son sınıfta eğitim gören öğrencilerin (mezun adayların) “iş bulma ümitleri”ni etkileyen faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında toplam 41 soru ile bir anket oluşturulmuş ve 251 öğrenciye uygulanmıştır. Nitel değişkenler için çapraz tablolar oluşturularak ilgili değişkenler arasındaki ilişkiler için Ki-kare testi kullanılmış, “p” değerleri 0.05’in altında hesaplandığında istatistiksel olarak önemli kabul edilmiştir. Hesaplamalar hazır istatistik yazılımı (IBM SPSS Statistics 19) ile yapılmıştır.  Araştırma bulgularına göre, demografik değişkenler, akademik başarı düzeyleri, mezun olunan bölümden memnuniyet durumu, mezun olunan bölümü tercih etme nedenleri gibi birçok değişkenin öğrencilerin “iş bulma ümitleri”ni etkilediği görülmektedir.
İngilizce Özeti
In our country, young unemployment is rather high compared to the total unemployment rate. Particularly, the unemployment of Faculty of Economics and Administrative Sciences (FEAS) graduates has become remarkable with the increase of the number of FEAS within the unemployment of educated youth. This study aims to determine the factors affecting “the hope of finding job” of the senior students (graduate candidates) in a FEAS of a state university. Within the study, a survey is formed with 41 questions in total and conducted with 251 students. By creating cross tables for qualitative variables, chi-square test is used to determine the relation between the variables, when “p” values are calculated under 0.05, it is considered statistically significant. Calculations are done with shelf wares (IBM SPSS Statistics 19). According to the findings, it is understood that a lot of variables, like demographic variables, levels of academic success, satisfaction with the department that graduated from, and the reasons to choose the department that graduated from are affecting the students’ “hope of finding job”.
Türkçe Anahtar Kelimeleri
İşsizlik, Genç İşsizliği, Eğitimli İşsizliği
İngilizce Anahtar Kelimeleri
Unemployment, Youth Unemployment, Educated Unemployment
Makalenin Yazarları
Özlem DEMİR Gülçin TAŞKIRAN
kez görüntülendi.
1879 kez indirildi.
 
© 2010 - 2021 Çalışma İlişkileri Dergisi