Makale Ayrıntıları
Türkçe Başlığı
İş-Aile Yaşam Çatışmasının Çalışanların İş Ve Yaşam Tatminleri Üzerindeki Etkisi
İngilizce Başlığı
The Effects of Work-Family Life Conflict on Job and Life Satisfaction
Türkçe Özeti
Bu araştırmanın amacı Düzce Üniversitesi akademik ve idari çalışanlarının görüşlerine dayalı olarak iş-aile ile aile-iş çatışmalarının iş ve yaşam tatmini üzerindeki etkisini tespit etmektir. Araştırma evrenini 04.05.2017-06.06.2017 tarihleri arasında Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesinde yer alan toplam 1932 çalışan oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemini ise evrende yer alan çalışanların 237’si oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri yüz yüze anket tekniği ile elde edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre iş-aile çatışmasının iş ve yaşam tatmini üzerinde negatif yönlü bir etkisinin olduğu bulunmuştur. Ayrıca iş-aile ile aile-iş çatışması arasında pozitif ilişki tespit edilmiştir. Aynı şekilde iş ve yaşam tatmini arasında pozitif ilişki tespit edilmiştir
İngilizce Özeti
The aim of this research is to determine the level of effects of work-family and family-work conflicts on work and life satisfaction based on the views of Düzce University's academic and administrative staff. The research universe constitutes a total of 1932 employee that work in Düzce University Konuralp Campus between the dates 04.05.2017-06.06.2017. The sample of the study consists of 237 employees at the university. Survey data were obtained by face-to-face survey technique. According to results of the research work-family conflict has negative effects on work and life satisfaction. Also, positive relationships were found between work-family conflict and family-work conflict. Similarly, there is a positive correlation between life and job satisfaction.
Türkçe Anahtar Kelimeleri
İş-Aile Çatışması, Aile-İş Çatışması, İş Tatmini, Yaşam Tatmini
İngilizce Anahtar Kelimeleri
Work-Family Conflict, Family-Work Conflict, Job Satisfaction, Life Satisfaction Work-Family Conflict, Family-Work Conflict, Job Satisfaction, Life Satisfaction
Makalenin Yazarları
Faruk Kerem ŞENTÜRK Enes BAYRAKTAR
kez görüntülendi.
1218 kez indirildi.
 
© 2010 - 2021 Çalışma İlişkileri Dergisi