Makale Ayrıntıları
Türkçe Başlığı
Meslek Yüksekokullarında Nitelikli Ara Eleman İhtiyacını Karşılamada Yeni Arayışlar: 3+1 İşbaşı Eğitimi Modeli – Honaz Meslek Yüksekokulu Örneği
İngilizce Başlığı
New Quests to Meet the Need of Qualified Intermediate Staff at Vocational School: 3+1 On-The-Job Training Model - The Example of Honaz Vocational School
Türkçe Özeti
Mesleki ve teknik yükseköğretimin nitelik sorunu, emek piyasalarının ihtiyaç duyduğu ara elemanları temin edememelerine neden olmaktadır. 3+1 işbaşı eğitim programları, meslek yüksekokullarında bu sorunu çözmek için uygulanan bir modeldir. Bu çalışmanın amacı, Honaz Meslek Yüksekokulunda okuyan ve işbaşı eğitim programı kapsamında bulunan öğrencilerin, işbaşı eğitim programından elde ettikleri memnuniyet algılarına etkisi olan faktörlerin istatistiksel analiz yöntemleriyle belirlenmesidir. Anketlerden elde edilen verilere parametrik testlerin uygulanabilmesi için gerekli olan varsayımların sağlanması nedeniyle bağımsız örneklem t ve ANOVA testleri uygulanmıştır. Analiz sonuçlarından kadın öğrencilerin erkek öğrencilere, bahar döneminde staj yapan öğrencilerin güz döneminde staj yapan öğrencilere, normal öğretimde okuyan öğrencilerin, ikinci öğretimde okuyan öğrencilere, İşkur üzerinden staj yapan öğrencilerin, üniversite üzerinden staj yapan öğrencilere, servisin hizmeti verilen işletmelerde eğitim alan öğrencilerin servis hizmetinin verilmediği işletmelerde eğitim alan öğrencilere göre işbaşı eğitim programından daha fazla memnuniyet algısına sahip oldukları anlaşılmaktadır.
İngilizce Özeti
The quality problem of vocational and technical higher education leads to the inability to provide qualified laborers needed by labor markets. 3 + 1 on-the-job training programs are an applied model to solve this problem in vocational colleges. The aim of this study is to determine the factors that affect the perceived satisfaction levels, which is obtained from the on-the-job training program, of students who are studying at Honaz Vocational School and covered by on-the-job training program by statistical analysis methods. T and ANOVA tests were applied for verifying assumptions required to be able to apply parametric tests to the data obtained from the questionnaires. It is understood from analysis results that female students, internship students in spring semester, students studying in normal education, internship students via Iskur, students trained in enterprises provided by the service have more perceived satisfaction from on-the-job training program than male students, internship students in fall semester, students studying in secondary education, internship students via university, students trained in enterprises not provided by the service respectively.
Türkçe Anahtar Kelimeleri
Meslek Yüksekokulu, İşbaşı Eğitimi, Staj, İşgücü
İngilizce Anahtar Kelimeleri
Vocational School, On-The-Job Training, Internship, Labor Force
Makalenin Yazarları
Bülent Arpat Veli Rıza Kalfa Adnan Akşit Burak Çamurdan
1073 kez görüntülendi.
597 kez indirildi.
 
© 2010 - 2019 Çalışma İlişkileri Dergisi